Cookies
demovytvoř eshoppřihlaš se
Cookies

Soubory cookie

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci služeb www.eshopadmi.cz. Bez těchto cookies nemusí naše služby fungovat správně a nebudou si moci načíst žádné vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány na celém internetu a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.
Jak Google využívá soubory cookie
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování, nebo oprávněného titulu, nebo na základě udělení souhlasu. Osobní údaje Eshopadmi zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky Eshopadmi a potencionální zákazníky tj. testery eshopových řešení. Všechny situace jsou popsané v těchto zásadách.
Eshopadmi dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce. Eshopadmi zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Všechny zpracovávané osobní údaje udržujeme (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení

Klademe maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným a protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Dále věnujeme maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů. Osobní data jsou ukládána do samostatné části datového úložiště, které je zabezpečeno přísnými technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené. K osobním datům mají přístup jen pracovníci Eshopadmi a to vždy v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich pracovní činnosti.
Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované. V případě, že dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, tak jsme oprávněni obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. Zavazujeme se, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymažeme (případně jinak odstraníme) nebo anonymizujeme všechna data (osobní údaje), která tam podle našich zásad již nemají být dostupná.

Osobní údaje zpracovávané Eshopadmi

Za osobními údaje považujeme všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou jsme schopni na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb svým zákazníkům zpracováváme, nebo můžeme zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto zásadách.
Zpracováváme jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Veškeré údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné. U nepovinných je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává Eshopadmi souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka. Vzhledem k online komunikaci s Eshopadmi a objednávání služeb Eshopadmi není možné jednoznačně identifikovat komunikující nebo objednávající osobu a tím nelze vyloučit, že objednávky (nebo například komunikaci a předávání osobních údajů) neprovádí (neposkytuje osobní údaje) namísto zákazníka Eshopadmi někdo jiný - třetí osoba. V takovém případě třetí osoba, která komunikuje s Eshopadmi, případně objednává namísto zákazníka Eshopadmi či zastupuje zákazníka Eshopadmi a poskytuje osobní údaje tohoto zákazníka, potvrzuje, že má pověření od zákazníka k poskytnutí jeho osobních údajů. Ostatní údaje jsou generované v souvislosti s poskytováním služeb jako je pdf faktura.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů u Eshopadmi

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Eshopadmi a ochranu oprávněných zájmů Eshopadmi je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto zásadách.
U zákazníků služeb Eshopadmi, jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči Eshopadmi, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s Eshopadmi po dobu 6 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Eshopadmi. Osobní údaje Eshopadmi smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě. Zákazník s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.
V případě jednání a komunikace mezi Eshopadmi a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Eshopadmi oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 4 let od příslušného jednání. Osobní údaje Eshopadmi smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním roce po uplynutí doby v předchozí větě.
Faktury a další účetní doklady vystavené Eshopadmi jsou v souladu s příslušnými předpisy, archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje Eshopadmi smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.
Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického demo účtu nám dává subjekt údajů souhlas se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického demo účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů, nebo automaticky nejdříve však za 14 dní od doby aktivace demo účtu.
V souladu s § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je Eshopadmi povinen uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel Eshopadmi zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Eshopadmi je dále oprávněn zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.
U zákazníka služby Eshopadmi s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Eshopadmi a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.

O násKontaktNápovědaObchodní podmínky
Internetové projektyAdresaManualObchodní podmínky
Školení a konzultaceNapište námFAQNovinky
PrůvodceCookies, osobní údajeOdkazy a reklama
pruhdomenapruh
Dotaz:šipka dotazu